Privatlivspolitik
Senest opdateret den 23.08.2021

Thy Gospels dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun person-oplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Thy Gospel er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i over-ensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson:
Formand Kirsten Herbst Laugesen
Adresse: Skolevænget 27, 7700 Thisted
CVR: 32 70 27 08
Telefonnr.: 21 45 27 76
Mail: thygospel@hotmail.dk
Website: www.thygospel.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:

1) Medlemsoplysninger:
Almindelige personoplysninger:
– Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, indmeldelsesdato, telefonnummer, mailadresse.
– I forbindelse med refusion af udlagte beløb eller udbetaling af kørselsgodtgørelse kan vi tillige have oplysning omkring bankkonto-nummer.

2) Oplysninger om dirigent og bestyrelsesmedlemmer:
Almindelige personoplysninger:
– Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og mail-adresse
– I forbindelse med refusion af udlagte beløb eller udbetaling af kør-selsgodtgørelse kan vi tillige have oplysning omkring bankkonto-nummer.
– CPR-nummer

Her indsamler vi oplysninger fra: Normalt får vi oplysningerne fra dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:
· Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (in-teresseafvejningsreglen)

Formålene:
1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:
· Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
· Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
· Administration af din relation til os

2) Formål med behandling af oplysninger på dirigent og bestyrelse:
· Håndtering af dirigent og bestyrelsesmedlemmers hverv og pligter i foreningen
· Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder evt. kurser
· Opfyldelse af lovkrav
· Udbetaling af honorar, refusioner og lignende
· Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:
· Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
· Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
· Afholdelse af sociale arrangementer samt andre aktiviteter
· Brug af situations- og portrætbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
· Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsop-lysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
· Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for eventuelle unge under 18 år behand-les oplysninger om forældrene
· Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke:
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger
Ud fra en helhedsvurdering vil vi afgøre om billeder kan bruges efter interesseafvej-ningsreglen – dvs. at vi har en legitim interesse i at offentliggøre billeder til PR-materiale og hjemmeside – eller om offentliggørelse kræver samtykke fra de personer, som er på billedet.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet bestyrelsesmedlem eller som lønnet dirigent:

Medlemmer:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
· Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Bestyrelsesmedlemmer:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
· Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt.

Lønnet dirigent:
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
· Bogføringsbilag, herunder f.eks. honorarbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
· Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Dine rettigheder:
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet
• Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine per-sonoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsy-net.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til an-den. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.